Polityka prywatności

  1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych użytkowników serwisu www.niebokopernika.pl (dalej „Serwis”).
  2. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej „CNK”).
  3. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2014.1182).
  4. Ochrona prywatności, w tym ochrona danych osobowych użytkowników Serwisu traktowana jest przez CNK w sposób priorytetowy. CNK dokłada wszelkich starań w tym stosuje wszelkie środki ostrożności oraz zabezpieczania w postaci szyfrowania transmisji pomiędzy serwerem webowym a systemem kasowym zabezpieczonej VPN-em a także separacją serwera bazy danych od sieci zewnętrznej, aby przekazywane przez użytkowników Serwisu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem lub dostępem osób niepowołanych.
  5. Dokonując rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracji użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie zawartych w formularzu danych osobowych w bazie danych CNK oraz na ich przetwarzanie przez CNK w celu rezerwacji i sprzedaży biletów. Dane osobowe przekazane przez użytkowników Serwisu mogą być wykorzystywane w celach marketingowych jedynie po uzyskaniu od nich odpowiedniej zgody.
  6. Zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt. 3 użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podawanie danych osobowych przez użytkowników Serwisu jest dobrowolne.
  7. Dane osobowe użytkowników Serwisu nie są przez CNK sprzedawane ani użyczane. Zgodnie z zapisami art. 31 ustawy, o której mowa w pkt. 3 przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu może być przez CNK powierzone podmiotom trzecim, w szczególności świadczącym usługi hostingowe Serwisu.
  8. CNK ma prawo i obowiązek udzielić informacji o posiadanych danych osobowych użytkowników Serwisu organom państwowym, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
  9. Niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie Serwisu. CNK nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności stron www, na które będzie wchodził użytkownik Serwisu poprzez linki zamieszczone w Serwisie.
  10. Wszelkie zmiany niniejszego polityki prywatności będą komunikowane użytkownikom Serwisu poprzez zamieszczenie w Serwisie odpowiedniej informacji. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie umieszczana nie później niż na 2 dni przed wejściem w życie zmian.